Zgłoszenia na funkcję Przewodniczącego Forum Akademii Nauk Stosowanych

Zgodnie z §46 ust. 1 Statutu Forum Akademii Nauk Stosowanych Kandydatury na Przewodniczącego FANS zgłaszane są poprzez przesłanie
oświadczenia o kandydowaniu na co najmniej 14 dni przed dniem Zjazdu FANS do Sekretarza FANS poprzez elektroniczny
formularz zgłoszeniowy na Stronie Internetowej FANS.

Dziękujemy za zgłoszenia!
Formularz został zamknięty 06.03.2024 r. o godz. 23:59.

Proces zgłaszania kandydatów do Organów FANS

Zapisy dotyczące składanych kandydatur do Organów FANS z uwzględnieniem
procesu wyborczego ustanowionego w Statucie Forum Akademii Nauk Stosowanych.

§46
Proces zgłaszania kandydatur na stanowisko Przewodniczącego FANS 

1. Kandydatury na Przewodniczącego FANS zgłaszane są poprzez przesłanie oświadczenia o kandydowaniu na co najmniej 14 dni przed dniem Zjazdu FANS do Sekretarza FANS poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na Stronie Internetowej FANS.
2. Kandydatury na Przewodniczącego FANS, przekazuje się Delegatom do wglądu drogą internetową, bądź pocztą, nie później niż na 10 dni przed dniem rozpoczęcia Zjazdu FANS.

§47
Proces zgłaszania kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczącego FANS i Sekretarza FANS

Przewodniczący FANS przedstawia Radzie Delegatów FANS proponowanych kandydatów na stanowiska Wiceprzewodniczącego FANS oraz Sekretarza FANS celem ich przyjęcia przez Radę Delegatów FANS. Każda kandydatura głosowana jest oddzielnie.

W przypadku odrzucenia proponowanego kandydata przez Przewodniczącego FANS, Przewodniczący FANS zobligowany jest do przedstawienia innej osoby na to stanowisko.

§48
Proces zgłaszania kandydatur na stanowisko Członka Prezydium FANS

1. Kandydatury na Członka Prezydium FANS zgłaszane są podczas obrad Rady Delegatów FANS w trakcie Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego lub w przypadku Nadzwyczajnego Zjazdu w celu uzupełnienia wakatu.
2. Kandydaturę może zgłosić każdy Delegat. Osoba zgłaszana musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§49
Proces zgłaszania kandydatur na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej FANS

Kandydatury na członka Komisji Rewizyjnej FANS zgłaszane są podczas obrad Rady Delegatów FANS w trakcie Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego lub w przypadku Nadzwyczajnego Zjazdu w celu uzupełnienia wakatu.
Kandydaturę może zgłosić każdy Delegat. Osoba zgłaszana musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§50
Proces zgłaszania kandydatur na stanowisko członka Rady Starszych FANS

1. Przewodniczący FANS przedstawia Radzie Delegatów FANS proponowanych kandydatów na członków Rady Starszych FANS celem ich zaopiniowania przez Radę Delegatów FANS. Kandydatury są opiniowane zbiorczo w jednym głosowaniu.
2. Negatywna opinia Rady Delegatów FANS nie wpływa na powołanie Rady Starszych FANS.

Forum Akademii Nauk Stosowanych

Odezwij się do nas